O firmě

Po privatizaci vyrostl v Horažďovicích moderní podnik s vysoce konkurenceschopným výrobním a prodejním programem, ale i technologickým vybavením a zkušenými a odborně zdatnými zaměstnanci. Právě díky privatizaci došlo k vynikajícímu propojení švédského know - how a zkušeností s českou pracovitostí a umem.

Realizované projekty

Realizované projekty

Realizované projekty

Slovo ředitele

Slovo ředitele

Výroba bramborového škrobu má v Horažďovicích více než stoletou tradici. Je to úctyhodná doba poznamenaná úsilím mnoha generací „škrobařů,“ kteří mnohdy bojovali o holé zachování výroby a snažili se o dosažení trvalého a dlouhodobého rozvoje této firmy.

Snad největší krize byla na začátku 90. let minulého století, kdy byl postupně privatizován český škrobárenský průmysl a ze 17 výroben škrobu zůstalo v současnosti v provozu jen pět, ke kterým patří i výrobna v Horažďovicích.

Po privatizaci vyrostl v Horažďovicích moderní podnik, který se stal konkurenceschopným nejen svým výrobním a prodejním programem, ale i technickým a technologickým vybavením a také zkušenými a odborně zdatnými zaměstnanci.

Je třeba říci, že právě v LYCKEBY AMYLEX, a.s. došlo k vynikajícímu propojení švédského know – how a zkušeností s českou pracovitostí a umem. Firma vyrábí vysoce kvalitní výrobky: bramborový škrob, dextriny a další modifikované škroby.

Historie společnosti

Historie společnosti

Historie výroby škrobu v Horažďovicích začíná v době, kdy do Horažďovic vtrhla průmyslová revoluce. Fungoval tu cukrovar, vyhlášené bylo pěstování růží i otavských perlorodek. V roce 1889 se k víru podnikatelského ruchu přidalo i založení papírny, kterou na východním okraji města vystavěli plzeňští papírníci Gellert a Gaus.

Povolení bylo vystaveno na výrobu papíru a lepenky ze slámy a vlastní výroba započala 20. 10. 1889. Bohužel dne 16. 6. 1897 papírna vyhořela. Z této pohromy se papírna již nevzpamatovala a spáleniště leželo ladem až do roku 1906, kdy na tomto místě vznikl nový podnik na výrobu škrobu, dextrinu a sirupu. Škrobárna nesla název „První jihozápadočeská továrna na škrob“ a první kampaň se uskutečnila od 1. 11. 1906 do 30. 3. 1907.

Za toto období bylo zpracováno asi 1600 tun brambor, za které bylo zaplaceno cca 50 tis. korun. Podnikatelský úspěch škrobárny nezůstal v Horažďovicích bez odezvy. Pro sedláky ze širokého okolí to byl impulz k rozhodnutí o založení družstevní škrobárny. Tomu v roce 1908 předcházelo založení „Škrobárenského a nákupního družstva pro české Pošumaví“, které nakonec využilo nabídky První jihozápadočeské továrny na škrob a celou ji na jaře roku 1912 koupilo.

Zemědělci pak vlastnili škrobárnu až do roku 1946. V roce 1946 byla škrobárna prostřednictvím Českomoravského svazu pro brambory a škrob pronajata panu Josefu Smeykalovi, přednímu škrobárenskému odborníkovi. Josef Smeykal ji v říjnu roku 1946 převzal a na jaře příštího roku bylo započato s její modernizací. Během následujících dvou let tak škrobárna postupně změnila svou tvář. Dalším osudem škrobárny ale zamíchal únorový puč a v říjnu roku 1948 byla škrobárna znárodněna.

K další historii pouze ve zkratce:

 • 1950: škrobárna je začleněna jako výrobní závod do národního podniku Amylon Havlíčkův Brod
 • 1952: škrobárna je jedním z provozů podniku Jihočeské škrobárny
 • 1958: škrobárna je součástí národního podniku Západočeské lihovary a konzervárny v Plzni – Božkově
 • 1960: škrobárna se stává jedním ze závodů oborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod
 • 1968: je zprovozněna výroba dextrinu
 • 1986: je zprovozněna nová výrobna škrobu využívající polskou technologii
 • 1992: výrobní závod je v rámci kuponové privatizace přeměněn na Škrobárny Horažďovice, a.s.
 • 1994: Společností Škrobárny Horažďovice,a.s. a švédskou firmou Lyckeby Stärkelsen je založena firma LYCKEBY AMYLEX, a.s.
 • 1994-1996: probíhá rekonstrukce výrobny škrobu
 • 2002: kapacita výrobny bramborového škrobu byla znásobena a byla zprovozněna výrobna kationických škrobů
 • 2003: Z LYCKEBY AMYLEX, a.s. je vydělena firma LYCKEBY CULINAR a.s. operující v potravinářském průmyslu
 • 2006: Od první výroby škrobu v Horažďovicích uběhlo 100 let
 • 2009: Došlo k fúzi společností Škrobárny Horažďovice a.s. a LYCKEBY AMYLEX, a.s. Tímto sloučením zaniká společnost Škrobárny Horažďovice a.s. a veškeré aktivity přechází na společnost LYCKEBY AMYLEX a.s.
 • 2010: proběhla modernizace dopravy vyrobeného škrobu na sklad
 • 2014: uplynulo 20 let od vzniku společnosti Lyckeby Amylex, a.s. a byla dokončena výstavba nové výrobní jednotky pro dextrin

Jakost

Jakost

Systém řízení jakosti je pro společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. klíčovou součástí strategie zaměřené na kvalitu a bezpečnost.

Jako největší výrobce bramborového škrobu a výrobků z něj (tzv. modifikovaných škrobů) v České republice usiluje LYCKEBY AMYLEX, a.s. o udržení svého místa na trhu v pozici dodavatele, který svým zákazníkům poskytuje vždy pouze vysoce kvalitní a bezpečné výrobky včetně prvotřídního servisu. LYCKEBY AMYLEX, a.s. proto provádí veškeré své obchodní aktivity na základě funkčního systému řízení jakosti.

Systém jakosti podle ISO 9001 byl v organizaci certifikován v roce 1997, systém jakosti a bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005 jsme zavedli v roce 2010. Později jsme úspěšně absolvovali i audit podle normy FSCC 22000. Systémy každoročně úspěšně obhajujeme při auditech.

Politika jakosti a bezpečnosti potravin a krmiv je přístupná zde.

Životní prostředí

Životní prostředí

Společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. bere při veškerých svých činnostech ohled na možný negativní dopad na okolí. Řídí se zákonnými požadavky, které se týkají hygieny potravin, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě bezpečnosti výrobků.  Management podporuje opatření k ochraně životního prostředí a zdraví a bezpečnosti všech osob, které by mohli být přímo nebo nepřímo ovlivněny činností organizace.

V roce 2005 byl v organizaci zaveden a úspěšně certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004. Každoročně tento certifikát úspěšně obhajujeme při auditu. Plníme právní předpisy a jiné požadavky týkající se ochrany životního prostředí, prevence znečišťování, zachování přírodních zdrojů a soustavně hodnotíme vlivy všech činností naší společnosti na životní prostředí.

Společnost Lyckeby Amylex, a.s. si formou Environmentální politiky stanovila závazek v oblasti ochrany životního prostředí. Tato politika představuje jeden z prvků celkové politiky organizace a je sladěna se strategickými cíli a záměry organizace. Environmentální politika je dostupná ZDE.

V případě dalších dotazů ohledně životního prostředí, stížností, připomínek apod. nás kontaktujte.

Certifikáty

Certifikáty

Nákup brambor

Nákup brambor

Agronomické oddělení společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s. zajišťuje nákup brambor, množení sadby a poradenskou činnost. Spolupracuje s asi 100 zemědělskými subjekty.

 

Personalistika

Personalistika

Výběr zaměstnanců probíhá formou osobních pohovorů a výběrových řízení. Všechna volná místa jsou hlášena na Úřadu práce.

Možnosti uplatnění:

 • vyučení pracovníci (zámečníci, elektrikáři, opraváři zemědělských strojů apod.)
 • středoškoláci, absolventi VOŠ a VŠ se zaměřením strojní, elektro, ekonomika, chemická (papír) a potravinářská technologie, zemědělství (rostlinná výroba). U středoškoláků a vysokoškoláků se vyžaduje minimálně základní znalost angličtiny.

Vzhledem ke kampaňovému zpracování brambor přijímáme každým rokem na období září – listopad několik brigádníků – dělníků na dobu určitou.

Pracovní doba: 7 hod 30 min
Pracovní režim: V dělnických profesích směnná práce, u ostatních pružná pracovní doba.

Zaměstnanecké výhody:

 • korektní a etické chování uvnitř firmy i navenek
 • týden dovolené navíc
 • příspěvek na penzijní fond
 • zajištěné a částečně dotované závodní stravování
 • příjemné a moderní pracovní prostředí i atmosféra

Kontakt: telefon +420 376 532 111, 376 532 222
fax +420 376 513 536
e-mail: lyckeby@lyckeby.cz

Volná pracovní místa

GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále „GDPR), a na to navazujících právních předpisů.

I. Informace o správci

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost:
LYCKEBY AMYLEX, a.s., se sídlem Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČ 49790340, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387.

2. Osobní údaj: Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mail, apod.

3. Subjekt údajů: Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

4. Správce: Správce je zodpovědným správcem Vašich osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi, jakožto subjektem údajů a společností vznikl nebo v souvislosti s obchodním vztahem, který vznikl mezi společností a subjektem, jehož jménem vystupujete, případně za osobní údaje, které jsou nezbytné k přijetí opatření před vznikem obchodního vztahu v souladu s Vaší žádostí nebo s žádostí subjektu, jehož jménem vystupujete (dále jen obchodní vztah).

5. Právní základ: Právním základem zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu může být zejména plnění smlouvy dle článku 6, odst. 1, písm. b) GDPR nebo zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti dle článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR, příkladně ve vztahu ke zpracování a uchování kontaktních údajů subjektu údajů nebo je zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti společnosti, která se na ni vztahuje, příkladně v oblasti daňové a celní, a to v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. d) GDPR.

II. Zásady zpracování

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

2. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

4. Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavírání a plnění obchodních smluv.

IV. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to pouze za účelem:

a) plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat;
b) plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
c) při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:

a) v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy, obchodními či jinými smlouvami nebo projekty mezi naší společností a Vámi nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete nebo s níž spolupracujete;
b) v souvislosti s návštěvou našich webových stránek: www.lyckeby.cz;
c) nebo v souvislosti se vstupem do našich areálů, skladů a provozoven.

Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:

a) jméno a příjmení;
b) telefonní číslo;
c) e-mailovou adresu;
d) adresu trvalého bydliště;
e) kontaktní nebo doručovací adresu;
f) datum narození (věk);
g) identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních partnerů;
h) registrační značku automobilu (u návštěvníků našich areálů).

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V té souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
b) péče o zákazníky zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

Dále pak platí následující:

a) pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
b) pokud je event. možné jejich užití nebo potřeba jejich užití v soudních či jiných sporech nebo správních či dalších řízeních, budou uchovávány minimálně po dobu dvou let od pravomocného skončení daného sporu nebo řízení, a jestliže nebudou žádný spor nebo řízení iniciovány, minimálně po dobu dvou let od uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty u věci, kde by mohly být event. uplatněny;
c) v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně pět let od jejich posledního užití.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

VII. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme zejména:

a) od samotných klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení atd.;
b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy)

VIII. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

IX. Předávání osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
b) bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

X. Vaše práva

Společnost dodržuje zákony na ochranu osobních údajů platných v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

1. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
2. Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
3. Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů.
4. Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
5. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva máte možnost uplatnit na e-mailové adrese správce, a to: radka.cerna@lyckeby.cz

XI. Kamerový záznam

Naše společnost za účelem ochrany majetku monitoruje pohyb osob prostřednictvím kamerových systémů se záznamem. V tomto případě je právním důvodem tohoto zpracování oprávněný zájem správce. Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, budou průběžně mazány a likvidovány.

XII. Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti, můžete využít e-mailovou adresu uvedenou v článku X. těchto Zásad.

Tato Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů – Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti je účinná dnem 1.5.2020.


Napište nám

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387.